ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟุ้งศิลป์

FUNK SILP LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495000592
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/4/2495 พ.ศ. (72 ปี 14 วัน ที่แล้ว)
9/4/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 877 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา