ห้างหุ้นส่วนจำกัด งอกกี่ก่อสร้าง

NGOK KEECONTRCTOR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495000380
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/2/2495 พ.ศ. (72 ปี 1 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
27/2/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 7/2 ตรอกโรงเรียนโกมลประสาท ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย