ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอนสันอุตสาหกรรมหมวก

THE LONSON HAT MFG. LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002354
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/9/2494 พ.ศ. (72 ปี 8 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
13/9/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 144ค. ถนนอิสสระภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14131 การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศีรษะ