ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีเตอร์เฟอร์นิเจอร์

THE PETER FURNITURE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001072
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/3/2494 พ.ศ. (73 ปี 25 วัน ที่แล้ว)
30/3/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 157/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 31001 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้