ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทองวิทยุ

SANG THONG RADIO LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494000904
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/1/2494 พ.ศ. (73 ปี 3 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
31/1/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 82/108-110 หมู่ที่ 6 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 27200 การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า