ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลารูเล็ต

LA ROULETTE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494000840
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/1/2494 พ.ศ. (73 ปี 3 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
22/1/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,001 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง - ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร