ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงกว๊องไทยแสง

KWONG THAI SENG LIMITED PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001443
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/7/2493 พ.ศ. (73 ปี 10 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
8/7/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 420,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 216 ถนนตรอกตลาดหลวง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25922 การกลึง กัด ไส โลหะ