ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุงฮิน

CHEAR FAH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000340
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/5/2493 พ.ศ. (73 ปี 11 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
10/5/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 656/2 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 64999 กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้น กิจกรรมการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น