ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานยางไทยรุ่ง

THAI RUNG RUBBER WORKS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492001326
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/3/2492 พ.ศ. (75 ปี 15 วัน ที่แล้ว)
28/3/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 4 ถนนตรอกพิกุล ถนนสาธร แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15202 การผลิตรองเท้ายาง