ห้างหุ้นส่วนจำกัด จาตุรงคอาภรณ์

CHARTURONG ARPHON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000991
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/8/2492 พ.ศ. (74 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
6/8/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 516,518,520 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47413 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม