ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์ย่งง่วนเส็ง

YONGNGUANS ENGSAWMILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000559
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/8/2492 พ.ศ. (74 ปี 9 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
4/8/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 16 ริมคลองบางหลวง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้