ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮะเฮง

HA HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000903
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/7/2491 พ.ศ. (75 ปี 8 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
28/7/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 126 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น