ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสมบัติ

SINSOMBAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000985
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/12/2490 พ.ศ. (76 ปี 4 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
17/12/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 88/27 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 17020 การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและการผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง