ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชี่ยงฮวด

CHIANG HUAT LIMITED PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000799
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/4/2490 พ.ศ. (77 ปี 1 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/4/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 8 ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น