ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนีเวอร์เซอส์

UNIVERSAL LIMITED PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000781
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/3/2490 พ.ศ. (77 ปี 3 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
20/3/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 356/25 ถนนนเรศ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22199 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น