ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรทเวิลด์

GREAT WORLD LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000560
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/10/2490 พ.ศ. (76 ปี 7 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
21/10/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 22,500 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 60 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร