ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์การพนมวัน

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000314
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/5/2490 พ.ศ. (76 ปี 11 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
28/5/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 29 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02100 วนวัฒนวิทยาและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้