ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ภักดีประดิษฐ์

TAI PAK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000110
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2490 พ.ศ. (77 ปี 3 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/2/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 22,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 20 ถนนหลังบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น