ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอไทย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103486000127
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/7/2486 พ.ศ. (80 ปี 9 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/7/1943 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 7,500 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1268ก. ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13940 การผลิตเชือกเชือกเส้นใหญ่ ตาข่าย แหและอวน