ห้างหุ้นส่วนจำกัด รถยนตร์ศรีนคร

SRINAKORN CAR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103479000010
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/3/2479 พ.ศ. (88 ปี 1 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
9/3/1936 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 232 ถนนพระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49209 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น