ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที เอส ยู มีเดียแอนด์พริ้นติ้ง

T S U MEDIA AND PRINTING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102565000102
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/12/2565 พ.ศ. (1 ปี 4 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/12/2022 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 766/128 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18121 การบริการก่อนการพิมพ์