ห้างหุ้นส่วนสามัญ กราแฮมส์ เบสท์

GRAHAM'S BEST REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102563000091
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/6/2563 พ.ศ. (3 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
11/6/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 111/20 อาคารลุมพินี เพลส ซอยไกรสีห์ ถนนศรีเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47219 ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น