ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิวเจนรีเสิร์ช

NEW GEN RESEACH REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102562000055
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/3/2562 พ.ศ. (5 ปี 2 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
13/3/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 30/13 หมู่บ้าน คลองเตยนิเวศน์ ซอยแยกถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 72102 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ