ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทอง ชานมไข่มุก

GOLDEN BUBBLE MILK TEA REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102562000047
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/2/2562 พ.ศ. (5 ปี 3 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
27/2/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 420,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1377/184 อาคารริธึ่ม พหลฯ-อารีย์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 56303 การบริการด้านเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด