ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดี แมนิแอค สตูดิโอ

D MANIAC STUDIO REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102562000021
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/2/2562 พ.ศ. (5 ปี 1 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
15/2/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 21/98-99 อาคารอาร์ซีเอ บล็อคดี ชั้นที่ 2-4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
วัตถุประสงค์ 93299 กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น