ห้างหุ้นส่วนสามัญ เดอะ ไกด์ไลท์

THE GUIDELIGHT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102560000058
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/3/2560 พ.ศ. (7 ปี 2 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
29/3/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 612/490 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์ 88102 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัยสำหรับผู้พิการ