ห้างหุ้นส่วนสามัญ กุญช์ภัช เฮลท์พลัส

KULPHAT HEALTHPLUS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102559000104
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/9/2559 พ.ศ. (7 ปี 6 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
30/9/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 491/40 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์ 86101 กิจกรรมโรงพยาบาล