ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี แอนด์ เจ พรินท์ติ้ง

P&J PRINTING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102559000058
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/4/2559 พ.ศ. (7 ปี 11 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
20/4/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 111/258 ซอยเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 58112 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่โบรชัวร์ใบปลิวและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่คล้ายกันลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้น ทางออนไลน์)