ห้างหุ้นส่วนสามัญ เดโมเครซีเธียเตอร์สตูดิโอ

DEMOCRAZY THEATRE STUDIO REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102558000224
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/12/2558 พ.ศ. (8 ปี 5 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
29/12/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1034/29-30 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
วัตถุประสงค์ 90002 กิจกรรมด้านความบันเทิง