ห้างหุ้นส่วนสามัญ กู๊ดแด๊ด

GOOD DAD REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102558000178
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/6/2558 พ.ศ. (8 ปี 9 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/6/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 78 ถนนราชพฤกษ์ 10 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก