ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซี.เจบุ๊คส์

C.J BOOK REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102557000204
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/8/2557 พ.ศ. (9 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
26/8/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 8 ซอยประวิทย์และเพื่อน 5 ถนนอุดมสุข 51 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 58131 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้น ทางออนไลน์)