ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลาซาล ซอยหนึ่ง

LASALLE SOI NUENG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102555000118
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/6/2555 พ.ศ. (11 ปี 9 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/6/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 115 ถนนลาซาล แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 61101 การบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย