ห้างหุ้นส่วนสามัญ บ้านนายน้อย

BAAN NAI NOI LTD.PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102554000149
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/4/2554 พ.ศ. (12 ปี 11 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/4/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 9/2 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
วัตถุประสงค์ 68104 การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย