ห้างหุ้นส่วนสามัญ อนุกูล อลูมีเนียม

ANUKUL ALUMINUM REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102554000106
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/3/2554 พ.ศ. (13 ปี 1 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
31/3/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 16,18 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25119 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น