ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิจการร่วมค้า สามที.เอส.

3T.S. JOINT VENTURE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102553000412
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/12/2553 พ.ศ. (13 ปี 4 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/12/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 60/258 หมู่ที่ 12 ซอยนวลจันทร์ ถนนรามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 62090 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ