ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิสิฏฐ์ แล็บ

BHISIT LAB REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102553000048
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/3/2553 พ.ศ. (14 ปี 2 เดือน ที่แล้ว)
30/3/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 408/15 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 63120 เว็บท่า