ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุรุก้า มาเนคิน (ประเทศไทย)

SURUGA MANEKIN(THAILAND) REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102552000265
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/11/2552 พ.ศ. (14 ปี 7 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
12/11/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 454/89 หมู่ที่ 4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23959 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากคอนกรีตซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น