ห้างหุ้นส่วนสามัญ แต้มฝัน กรุ๊ป 2010

TAMFUN GROUP 2010 REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102552000249
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/10/2552 พ.ศ. (14 ปี 6 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/10/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 18/32 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85422 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตรี