ห้างหุ้นส่วนสามัญ คิริ

KIRI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102552000192
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/8/2552 พ.ศ. (14 ปี 9 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
27/8/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 29/72 หมู่บ้านราชพฤกษ์ หมู่ที่ 3 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 62022 กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์