ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศรีมานา แฟชั่น ดีไซน์

SRIMANA FASHION DESIGN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102552000184
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/8/2552 พ.ศ. (14 ปี 9 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
25/8/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 588 อาคารศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ ยูนิต เอฟ 237 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14120 การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า