ห้างหุ้นส่วนสามัญ คุณเกรส

KHUN KRES REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102552000168
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/8/2552 พ.ศ. (14 ปี 9 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/8/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 99/จี3 แฟชั่น โซน (ชั้น 2) อาคารศูนย์การค้าเอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง