ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส แอนด์ เอส เบคอีควิป แอนด์ เซอร์วิส

S&S BAKEQUIP AND SERVICE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102551000296
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/8/2551 พ.ศ. (15 ปี 8 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
13/8/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 21 ซอยลาดพร้าว 120 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28250 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารเครื่องดื่มและยาสูบ