ห้างหุ้นส่วนสามัญ คอมซีดส์

COM ZEED REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102551000059
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/2/2551 พ.ศ. (16 ปี 2 เดือน ที่แล้ว)
22/2/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 29/29 ซอย12 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33149 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น