ห้างหุ้นส่วนสามัญ บี เดอะ เฟิร์ส

BE THE FIRST LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102550000497
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/10/2550 พ.ศ. (16 ปี 7 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
29/10/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 337 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82302 การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า