ห้างหุ้นส่วนสามัญ จัดหางาน เอเดนทิตี้โซลูชั่น

EDENTITY SOLUTION ,AMPOEWR REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102550000438
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/10/2550 พ.ศ. (16 ปี 6 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
8/10/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 18 ห้อง 1802 เลขที่ 92/52 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 78109 กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น