ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็ม แอนด์ ที โลจิสติกส์ เซอร์วิส

M & T LOGISTICS SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102550000225
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/6/2550 พ.ศ. (17 ปี 5 วัน ที่แล้ว)
14/6/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 542/1337 หมู่บ้านเสนาวิลล่า 84 ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร