ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไอพีเอเชี่ยน

IP ASIAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102550000209
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/6/2550 พ.ศ. (16 ปี 10 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
6/6/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 85,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 38/6 ซอยลาดพร้าว 101 (กิตติจิตต์) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 69100 กิจกรรมทางกฎหมาย