ห้างหุ้นส่วนสามัญ จตุรพรศรีศักดิ์

JATURAPORN-SRISAK REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102549000284
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/9/2549 พ.ศ. (17 ปี 7 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
5/9/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 78 ซอยรังสิต-นครนายก 8 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค