ห้างหุ้นส่วนสามัญ รวมกะบาน

ROUM KA BANR REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102549000250
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/8/2549 พ.ศ. (17 ปี 9 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
22/8/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 111 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
วัตถุประสงค์ 93292 กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ