ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีดีมา

MEDEEMA REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102549000241
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/8/2549 พ.ศ. (17 ปี 8 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
10/8/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 111/378 หมู่บ้านอัมรินทร์ 3 ผัง 1 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
วัตถุประสงค์ 90001 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ